Darmowa wysyłka DPD Pickup / DPD automat paczkowy

Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.butiklalala.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.butiklalala.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.butiklalala.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020 r. poz. 344),
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 287),
4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma (zgodnie z bazą regon jest to: MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. CZAT - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom posiadającym aktywne konto na portalu Facebook, umożliwiająca prowadzenie rozmów z botem za pośrednictwem usługi ChatBox Facebook dostarczanej przez Chatfuel 555 DE Haro Street, San Francisco.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.butiklalala.pl umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.butiklalala.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się
do Konsumenta stosuje się także do pełnoletniej osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność
do czynności prawnych zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5.1 PRZEDSIĘBIORCA- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.2 PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
10. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.butiklalala.pl.
11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Sylwester Gapa wykonujący działalność gospodarczą pod firmą LaLaLa Sylwester Gapa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Biskupa L. Wetmańskiego 59, 09-300 Żuromin, NIP: 5110199784, REGON: 360677650, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@butiklalala.pl
12. SYSTEM OCENY - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca ocenę Produktów.
13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.butiklalala.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.1 Okresowe kody rabatowe wykorzystane podczas składania zamówienia, nie łączą się z innymi promocjami. Produkty z wyprzedaży, oraz te będące w innych promocjach, nie zostaną wówczas objęte dodatkowym rabatem. W przypadku skorzystania z takiego kodu ich cena nie zostanie dodatkowo obniżona.
6. Zamówienia można składać:
6.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.butiklalala.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@butiklalala.pl,
6.3 telefonicznie pod numerem telefonu: +48 797 265 248.
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 7 do 15 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
11. Na karcie produktu podane są wymiary produktu, zmierzone na płasko oraz jeżeli materiał się uciąga, również po uciągnięciu, podane wówczas w zakresie od (wynik pomiaru na płasko) do (wynik pomiaru po uciągnięciu w sensownym i realnym zakresie). Podane wymiary są orientacyjne i dopuszczalne jest ich odchylenie od podanych na karcie produktu. Podane wymiary mają za zadanie ułatwić dobór odpowiedniego rozmiaru przez Klienta przed dokonaniem zakupu. Jeżeli klient nie wie jaki rozmiar wybrać może skontaktować się z BOK w celu udzielenia dodatkowych informacji.
12. Sklep umożliwia dodanie oceny Produktu w postaci gwiazdek. Klient może przyznać do pięciu gwiazdek, przy czym jedna gwiazdka oznacza ocenę bardzo słabą, a pięć gwiazdek - ocenę bardzo dobrą. Ocena w postaci gwiazdek nie jest weryfikowana, jest subiektywną oceną wyrażoną przez Klienta , który odwiedzi podstronę z danym Produktem.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza wyłącznie jego otrzymanie.
3. Dopiero potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z informacją o wysyłce zamówienia, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie dwóch osobnych wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. formularz odstąpienia od umowy (odnośnik)
4.3. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, pouczenie o odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Produktów (odnośnik)
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 oraz 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon), który będzie dołączany do Produktu.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (imoje.pl, PayU.pl,),
1.3. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 15 1050 1966 1000 0097 1435 5774 (ING Bank Śląski S.A.) LaLaLa Sylwester Gapa, ul. Biskupa L. Wetmańskiego 59, 09-300 Żuromin, NIP: 5110199784. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr........”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu (czas wysyłki) oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
2.1. Standardowy czas kompletowania zamówienia oraz przygotowania Produktu do wysyłki wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, tj. od momentu fizycznego odnotowania wpływu należności za zamówienie zgodnie z § 5 na konto Sklepu. W przypadku wyboru formy wysyłki "za pobraniem" czas ten jest liczony od kolejnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia.
2.2. Sklep zastrzega sobie możliwość w szczególnych przypadkach wydłużenia kompletacji zamówienia do 14 dni roboczych (np. wadliwa partia Produktu i konieczność wymiany u producenta lub konieczność stosownej naprawy)
2.3. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Polski oraz do innych krajów, wymienionych w cenniku międzynarodowym za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, GLS oraz  firmy kurierskiej InPost w zależności od sposobu i terminu współpracy z daną firmą kurierską. Aktualna oferta kurierska jest zawsze dostępna w Koszyku podczas składania Zamówienia.
4. Klient może również odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
5. Klient ma prawo sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika, w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie jego dostawy.
6. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu, uprasza się Klienta (lub osobę odbierającą przesyłkę w jego imieniu) o sporządzenie z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi, gdyż protokół taki ułatwia reklamację usług u przewoźnika.

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu można dokonać pisemnie na adres: ul. Biskupa L. Wetmańskiego 59, 09-300 Żuromin. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU
1.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
1.4. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem oraz  Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
1.6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: BUTIK LaLaLa Sylwester Gapa, ul Wetmańskiego 59, 09-300 Żuromin, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy "FORMULARZ ZWROTU TOWARU", jednak nie jest to obowiązkowe.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe za pośrednictwem generatora dokumentów dostępnego w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres:
Butik LaLaLa „ZWROT” ul. Biskupa L. Wetmańskiego 59, 09-300 Żuromin.
4. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Sprzedawca ma prawo żądać od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta odszkodowania w związku ze zmniejszeniem wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w wypadku Umowy Sprzedaży:
10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
1.3. newsletter,
1.4. system Ocen,
1.5. czat dostarczany przez ChatFuel.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
2.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. Napisanie wiadomości jest możliwe po uprzednim kliknięciu w przycisk "Rozpocznij", który powoduje dodanie konta Usługobiorcy, do listy kontaktów w programie https://chatfuel.com. Nawet jednorazowy kontakt ze Sklepem poprzez messenger, powoduje zapis do listy kontaktów i powiązanie z programem ChatBot. Program ten umożliwia wysyłanie subskrypcji za pomocą messengera. Więcej informacji na stronie www.chatfuel.com. oraz w Polityce prywatności Sklepu.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@butiklalala.pl.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@butiklalala.pl.
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 13
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.butiklalala.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Sylwestra Gapa wykonującego działalność gospodarczą pod firmą LaLaLa Sylwester Gapa, ul. Biskupa L. Wetmańskiego 59, 09-300 Żuromin, NIP: 5110199784, REGON: 360677650. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.butiklalala.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.butiklalala.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.butiklalala.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.butiklalala.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 14
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE


1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2023 roku.
2 Do umów zawartych przed dniem 01.01.2023 roku stosuje się dotychczasowy Regulamin (który wszedł w życie 01.07.2018 roku).
Zaktualizowana treść regulaminu znajdzie się na stronie www.butiklalala.pl od dnia 01.01.2023 roku.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.